Fundacja Wesoła Góra

Nasza codzienna działalność:

  1. Promowanie polskiej kultury i dziedzictwa narodowego, w szczególności poprzez upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
  2. Popularyzowanie wiedzy na temat historii Polski i wydarzeń na jej terenie
  3. Działalność na rzecz zbliżenia narodów i państw Europy Środkowej i Wschodniej.
  4. Działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.
  5. Upowszechnianie i ochrona wolności, praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.
  6. Działalności na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego;
  7. Działalności na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego;
  8. Wspieranie dzieci w edukacji domowej oraz wspomaganie Rodzin, wspólnot i społeczności lokalnych

Działamy również aktywnie przeciw wkluczeniom społecznym. Chętnie współpracujemy z ośrodkami edukacyjnymi, szkołami, przedszkolami i innymi zorganizowanymi formami aktywności także senioralnej. Popularyzujemy poprzez swoje inicjatywy naukę i alternatywne formy edukacji. Umożliwiamy podnoszenie poziomu wykształcenia i świadomości społecznej dzieci, młodzieży oraz dorosłych zwłaszcza z obszarów wiejskich i małych miast.

Poprzez swoją działalność chcemy stwarzać możliwość rozwoju społecznego, samorealizacji oraz wyrównywać szanse edukacyjne.

Zapraszamy do współpracy!

Znajdziesz nas również na Facebook'u
Facebook
AID FOR THE UKRAINE