Projekt PoMOC dla Rodzin

Strona główna » Projekt PoMOC dla Rodzin

Fundacja Wesoła Góra
 w partnerstwie z Fundacją Rodzinna Stacja
realizuje projekt PoMOC dla Rodzin’
Cel główny projektu:

Celem głównym projektu jest poprawa funkcjonowania społecznego 12 rodzin (45 osób) zagrożonych wykluczeniem społecznym dośwadczających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych (rodziny naturalne – ze szczególnym uwzględnieniem rodzin zagrożonych utratą możliwości opieki nad dziećmi) z terenu gminy Dubeninki w okresie 01.09.2022-30.06.2023 poprzez zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych świadczonych lokalnie.

Projekt PoMOC dla Rodzin’zakłada komplementarne usługi pracy z rodziną, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2019 r.poz.1111 z późn. zm.), w tym w szczególności poprzez:

1. Poradnictwo specjalistyczne w tym:
a) Prawno-obywatelskie
b) Rodzinne
c) Psychologiczne
d) Społeczno-obywatelskie
2. Szkoła dla rodziców- warsztaty pozytywnej dycypliny -warsztaty wsparcia rodzin w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo-wychowawczych, zmierzające do świadomego i odpowiedzialnego podejmowania i realizacji funkcji wynikających z rodzicielstwa
3. Animacje dla rodzin z dziećmi- Usługi, mające na celu wzmocnienie więzi rodzinnych przy jednoczesnym rozwoju wiedzy lub kształtowaniu postaw, służących polepszeniu funkcjonowania rodziny w tym np.:

 • Twórcze zajęcia dla rodzin angażujące w przygotow.fotoksiążki
 • Rękodzieło  dla  rodzin  w  tym  np:warsztat  przygotowania  zdrowych  słodyczy(promocja  zdrowego  żywienia),  warsztaty  mydlarskie,  wiele  technik  rękodzielniczych,zajecia sensoplastyczne dla małych dzieci
 • Rodzinne zajęcia kulinarne- przygotowywanie wspólnych posiłków i pikników w plenerze
 • Wspólne wyjścia np na place zabaw,wycieczki, zajecia lesne i bushcraftowe , uprawa działki,: są to wyjścia realizujące cel zadania , wpływające na budowanie więzi rodzinnych,spędzanie wolnego czasu rodziców z dziećmi inspirowanie rodziców do wspólnych zabaw z dziećmi i aktywności sportowe
 • Wyjazdy integracyjne ( w tym dwudniowe zajęcia wyjazdowe integracyjne z noclegiem w hotelu i wyżywieniem)

 

4. Treningi i warsztaty psychospołeczne -Wsparcie umiejętności społecznych rodzin wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym –
5. Realizacja usług wspierających integrację rodzin ze środowiskiem lokalnym, prowadzących do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej i podejmowania działań na jej rzecz- grupa samopomocowa dla osób dotkniętych przemocą, osób w kryzysie psychicznym a co za tym idzie rodziców zmierzających się z problemem wychowawczo-opiekuńczym

 

Planowane efekty i rezultaty projektu:

Projekt niweluje dysproporcje w dostępności do wysokiej jakości usług społecznych wsparcia rodziny szczególnie poprzez świadczenia usług w środowisku lokalnym – miejscu zamieszkania uczestników (mobilna praca specjalistów).

Dzięki wsparciu specjalistów odpowiednio do potrzeb rodzice mają szansę na odbudowanie potencjału do pełnienia roli opiekuńczo – wychowawczej zwiększając kompetencje społeczne, odzyskując poczucie kontroli, a także zyskując wzrost motywacji do zmiany swojej sytuacji. Dzieci natomiast zdobędą umiejętności do przejawiania pożądanych społecznie postaw, a ciekawa oferta kreatywnego spędzania wolnego czasu i wspólne twórcze warsztaty pozwolą na odkrycie własnych talentów, wzmocnienie samooceny i promowanie postaw wolnych od nałogów.

Rekrutacja do projektu: do 14 listopada 2022 r.

Możliwość złożenia formularza rekrutacyjnego:

w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubeninkach,  ul. Dębowa 27 lub zgłoszenie pocztą elektroniczną: fundacja@wesolagora.pl, tel.: 661 301 176

FORMULARZ OSOBOWY UCZESTNIKA PROJEKTU

Priorytety przy rekrutacji ustalono dla następujących rodzin/osób:

Spośród zgłaszających się w pierwszej kolejności zakwalifikowane do wsparcia są :

 1. osoby/rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego (3 i więcej przesłanek-5 pkt,2 przesłanki-2 pkt),
 2. osoby/rodziny, których członkami są osoby o znacznym/umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (5 pkt)
 3. osoby/rodziny korzystające z POPŻ (5 pkt)

Działania rekrutacyjne są prowadzone w sposób zapobiegający wszelkim dyskryminacjom (płeć, wiek, niepełnosprawność, pochodzenie). Partnerzy zapewniają o otwartości dla wszystkich zainteresowanych – w projekcie zakładamy równy dostęp do form wsparcia.

Priorytetowo ponadto

Dodatkowo punkty otrzymają:

Weryfikacja kwalifikacji udziału uczestnika w projekcie będzie odbywała się na podstawie:

 1. urzędowego zaświadczenia w urzędach pracy jako bezrobotne,ZUS jako birne zawodowo i/lub zaświadczenia byciu świadczeniobiorcą MOPS/OPS,
 2. w przypadku osób z niepełnosprawnoscią -odpowiedniego oświad. i /lub orzeczenia lub innego dokumentu poświad. stan zdrowia;
 3. oświadczenia w przypadku pozostałych osób, np. osób biernych zawodowo, które nie figurują w publicznych rejestrach;
 4. innych zaśw/oświadczeń w przypadku osób fizycznych możliwych do objęcia wsparciem w ramach projektu.

 

Wartość projektu: 449 250,00
Wnioskowane dofinansowanie: 381 250,00
Wysokość wkładu Unii Europejskiej: 381 250,00 
www.mapadotacji.gov.pl

 

 

 

 

Znajdziesz nas również na Facebook'u
Facebook
AID FOR THE UKRAINE